Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πληττόμενων από Covid-19

Σκοπός του Προγράμματος είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Δικηγόρους

Μηχανικούς

Οικονομολόγους

Εκπαιδευτικούς

Ιατρούς

Ερευνητές

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες από τους ακόλουθους 6 βασικούς κλάδους και συγκεκριμένα σε:

  • δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές
  • μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
  • οικονομολόγους/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  • ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ΚΑΔ ΕΔΩ

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

GDPR

Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ψηφιακές Δεξιότητες

Ψηφιακές Εφαρμογές

Αναλυτικότερα, μπορείτε να επιλέξετε ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα: